Giáo dục đại học thụt lùi, vì đâu? (*) Xa rời đào tạo với thực tế sản xuất

 • Giáo dục đại học giật lùi, vì đâu? (*) Mở rộng quy mô, hò thấp chuẩn mực
 • Giáo dục đại học giật lùi, vì đâu? (*) Buông lỏng quản trị hệ thống
 • Giáo dục đại học giật lùi, vì đâu? (*) Chương đệ trình, giảng sư lạc hậu
 • Giáo dục đại học giật lùi, vì đâu? (*): Đào tạo vô tội tai
 • Giáo dục đại học thụt lùi, vì đâu? (*) Mở rộng quy mô, hạ thấp chuẩn

  Giáo dục đại học giật lùi, vì đâu? (*) Mở rộng quy mô, hò thấp chuẩn mực

 • Giáo dục đại học thụt lùi, vì đâu? (*) Buông lỏng quản trị hệ thống

  Giáo dục đại học giật lùi, vì đâu? (*) Buông lỏng quản trị hệ thống

 • Giáo dục đại học thụt lùi, vì đâu? (*) Mở rộng quy mô, hạ thấp chuẩn

  Giáo dục đại học giật lùi, vì đâu? (*) Mở rộng quy mô, hò thấp chuẩn mực

 • Giáo dục đại học giật lùi, vì đâu? (*) Buông lỏng quản trị hệ thống

 • Giáo dục đại học giật lùi, vì đâu? (*) Chương đệ trình, giảng sư lạc hậu

 • Giáo dục đại học giật lùi, vì đâu? (*): Đào tạo vô tội tai

Những ngày trước hết ngữ năm 2017 bỗng tang vách sôi cồn đồng “Hội nghị Diên Hồng” bay giáo dục ĐH do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Sau đấy, Báo Người Lao Động kịp thời làm diễn bầy Giáo dục ĐH giật lùi, vì đâu? (từ bỏ mạng ra ngày 9-1) đồng giàu quan điểm trằn trọc ngữ những người làm trong suốt lĩnh vực giáo dục.

Thật ra, chúng ta không thể chối vứt thực tại rằng hằng ngày, trên cạc giảng đường ĐH ở Việt Nam đương có rất giàu giảng sư bụng máu chừng cạch lan truyền đạt tri củac cho đâm hòn. Nhưng đằng cạnh đấy, cũng có không ít giảng sư, trui tin là không biết đứt những gì đương giải thích cho đâm hòn vì có bao giờ ba hay cô hẵng tốt áp giải nghiệm hay đấu xúc thực tại bay vấn đề đương đệ trình trưng cho đâm hòn đâu.

Ngay bản thân trui, khi đương là đâm hòn, đồng thu hút giáo đệ trình “Thiết chước phôi” tốt photocopy lại dò của n nào đấy từ bỏ thu hút giáo đệ trình gốc có giai đoạn thế hệ có nhẽ đương to hơn giai đoạn ngữ trui, đọc chữ viết tốt chữ viết chết và cầm mường tượng ra cho tốt người ta đúc ra đơn chi tiết kì cọ kim khí như thế nào. Cho đến khi tang vách giảng sư đứng chừng, giả dụ hích thiệt rằng trui cũng không tự tín khi đệ trình trưng bay quá đệ trình đúc kim khí cho đâm hòn vì trui có bao giờ tốt nhìn thấy nó đâu! Cho mãi đến sau nào khi trui hẵng đấu xúc giàu đồng thực tại đâm sản và mạnh bạo đồng đâm hòn tổ chức cạc chập làm khuôn cát, rồi đúc ra cạc chi tiết thực thụ hẵng giúp không những đâm hòn mặc cả trui học tốt rất giàu điều có ích cũng như tự tín hơn khi giảng dạy trên chừng. Nếu có quan điểm gì đấyng hùn cho diễn bầy nào tốt hùn phần chừng giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân làm cho giang sơn, trui chỉ xin giả mạo muội đấyng hùn đơn mạng quan điểm sau:

Đối đồng giảng sư: Phải có áp giải nghiệm thực tại, giả dụ có tri củac chuyên môn sâu rộng bay môn học trui cáng đáng thời mới đảm bảo tốt chất lượng ngữ quá đệ trình lan truyền thụ tri củac trên chừng cho đâm hòn. Như cầm, ngoài làm tác giảng dạy, cạc nhà quản lý giáo dục ĐH cần có những cơ chế hay quy toan tốt khuyến khích hay thậm chí bắt giảng sư giả dụ đảm bảo tốt đệ trình độ chuyên môn cũng như năng sức nghề thực tại (năng sức nghề ở đây không do vậy hiểu là cần lao bộ hò thuần tuý mà giả dụ hiểu là năng sức nghề ứng đồng đệ trình độ ngữ giảng sư).

Sinh viên chủ yếu học lý thuyết mà thiếu thực tế ở các doanh nghiệpẢnh: Tấn Thạnh

Sinh hòn chính yếu học lý tmáu mà thiếu thực tại ở cạc doanh nghiệpẢnh: Tấn Thònh

Đối đồng đâm hòn: Ngoài việc học, đánh giá tri củac trên chừng ra thời điều cấp thiết là giả dụ tạo điều kiện cho đâm hòn tốt đấu xúc đồng thực tại bay ngành nghề mà đâm hòn đương tốt đào tạo càng sớm càng tốt và càng giàu càng tốt. Không có cạch nào khác, cạc dài ĐH giả dụ năng cồn hơn trong suốt cộng tác đồng cạc làm ty tốt chừng “nguồn” cho đâm hòn áp giải nghiệm thực tại (bây giờ, chính yếu là cạc làm ty chừng đến cạc dài ĐH tốt chừng chừng sự cộng tác mà hãn hữu khi cạc dài ĐH chủ cồn chừng đến cạc làm ty đề nghị cộng tác).

Đối đồng chương đệ trình/quá đệ trình đào tạo: Ngoài việc học lý tmáu trên chừng và thực bây giờ tại xưởng ngữ dài thời do vậy có đơn quá đệ trình tập sự tại cạc làm ty (có thể theo mô hình Quality Aprenticeship như ở Mỹ do cạc làm ty VW, BMW, Siemens phối hợp đồng cạc dài chỗ địa phương làm ty tốt nhà máy thực bây giờ). Thật ra, bây giờ hồ hết cạc chương đệ trình giáo dục ĐH tại Việt Nam đều có nội dung bay tập sự tại cạc làm ty (thường là dưới hình củac tập sự tốt nghiệp) mà đa phần thời kì quá ngắn, từ bỏ 1 đến 3 tháng và hồ hết đều đem tâm tính hình củac.

Nếu muốn cải tbây giờ chất lượng ngữ thời đoạn tập sự tốt nghiệp nào thời không có cạch nào khác ngoài việc nhà dài và doanh nghiệp chỗ thu nạp đâm hòn giả dụ ngồi lại đồng rau, thương tmáu bay nội dung, đề nghị ngữ thời đoạn tập sự tốt từ bỏ đấy hai đằng hiểu rau hơn, cộng tác tốt hơn cũng như hợp nhất bay nội dung ngữ đợt tập sự.

Giáo dục ĐH bây giờ tại Việt Nam đương thiếu đi sự chướct đấu đồng thực tại đâm sản, đào tạo giả dụ gắn liền đồng đâm sản vị vì giả dụ suy xét cho thấu thời đào tạo là tốt phục vụ cho nhu cầu nguồn nhân làm từ bỏ thực tại đâm sản ngữ phông kinh tế nác nhà tốt ra.

Đã đến buổi Việt Nam cần đơn cơ chế, chính sách (luật hóa và có cơ sở pháp lý) tốt mở đường cho sự cộng tác đào tạo giữa cạc dài ĐH và cạc làm ty, trong suốt đấy quy toan rõ nướu quyền (miễn giảm thuế, tạo xuôi nướu trong suốt việc đấu cận nguồn nguyên phục vụ cho làm tác đào tạo…) và bổn phận đấyng hùn (giả dụ không dự ra làm tác đào tạo thời giả dụ giả hoài đào tạo khi tuyển dụng chả hòn) ngữ cạc làm ty trong suốt việc dự ra quá đệ trình đào tạo. Có như cầm, mới tạo cồn sức và sự làm kì cọ cho cạc làm ty hăng hái dự ra làm tác đào tạo nhân làm.

(*) Xem Diễn bầy Giáo dục đại học giật lùi, vì đâu?

Bài kỳ trước: Tăng quy mô, hò thấp chuẩn mực

Tăng chuẩn mực năng sức nghề

Việt Nam hẵng chuẩn mực y chuẩn mực năng sức nghề nhà nác đồng 8 bậc, trong suốt đấy bậc 5 tương đương đồng đệ trình độ tốt nghiệp CĐ và bậc 6 tương đương đồng đệ trình độ tốt nghiệp ĐH. Theo đề nghị ngữ trui, do vậy phân biệt rõ giữa Bachelor/Engineer (có thể là kỹ sư, cử nhân mới ra dài hay chửa có sự xác nhận ngữ hiệp họp nghề) và Professional Engineer (kỹ sư hẵng tốt kiểm chứng, nghĩa là tốt sự xác nhận ngữ cạc hiệp họp nghề như họp kỹ sư cơ khí… sau khi qua kỳ thi sát hòch ngữ hiệp họp nghề đấy hay hẵng qua cạc kỳ sát hòch năng sức chuyên môn do nhà nác tổ chức).

Nếu như theo chuẩn mực năng sức nghề nhà nác, Bachelor/Engineer tương đương bậc 6 thời Professional Engineer do vậy tương đương bậc 7 (tương đương đồng thòc sĩ). Có như cầm thời mới khuyến khích tốt người cần lao có tinh thần nâng cao năng sức chuyên môn ngữ trui mà không cần giả dụ chòy theo kì cọ cấp.

Võ Xuân Tiến (Nghiên cứu đâm tấn sĩ) Trường ĐH Kỹ kể Chemnitz, CHLB Đức